Historia gier wideo i sztuki: mieszkający obcy

Pot ężne s ił y w i d i o g i e r n a p o t y k a j ą p r ó b ę przekroczenia b a r i e r s t a n i a i s t o t n ą c h w s w i e c i e s z t u k i?

Ewolucja gier w i d i o

W m a r c u 2 0 0 9 r o k u n a o b r o s z y A r t f o r u m u z d a r z e n i ę d o k o n a ł a r e a l i z a c j a C o r y ’ e g o A r c a n g e l a „ Super M a r i o C l o u d s ” (2 0 0 2 ), c o o z n a c z a ł o, ż e g r y w i d i o w e w k r o c z y ł y w d z i a ł a n i a s z t u k i. W s z y s t k o, c o m u s i a ł z r o b i ć A r c a n g e l, t o p o z b a w i ć n i e w i e l u e l e m e n t ó w o r y g i n a ła (gruntu, drzewa, p o w e r u p ó w, p o t w o r ó w i s a m e g o M a r i o), k t ó r e z d o b y ł y k a s e t ę z g r ą „ Super M a r i o B r o t h e r s ” „ P r ó b k ę a u t o r s k i e j r e ży s t r a c j i N i n t e n d o ”, a b y przekształcić j ą w w e r s j ę w i d e o. Po m i m o wcześniej s z c z e l n y c h i w o b e c p o t e n c j a ł o w o b a r d z i e j p r o w o k a t y w n y c h h a c k ó w M a r i o, t a k i c h j a k M y f a n w y A s h m o r e „ Super M a r i o T r i l o g y ” (2 0 0 0 – 0 4) – m o d y f i k a c j a g r y, w k t ó r e j M a r i o ży j e i u m i e r a b e z ś r o d k ó w w z m a c n i a j ą c y c h o p e r f o r m a n s umo ż l i w i a j ą c y c h m u to o s i ą g n i ę c i e f i n a ł o w e j f l a g i – C l o u d s y A r c a n g e l a s ą ł a g o d n e i n u d n e, b a r d z i e j p o l e p o l o r o w y c h ni ż p l a t f o r m o w c y

k l a s s s s r y

Kontrowersyjne d z i a ł a n i a w s z y s t k i c h c z a s ó w

Jedne z takich d r o g o k z h a c z ą c y c h d z i e ł w i d i o g i e r, Gabriel Massan „ T h i r d W o r l d : T h e B o t t o m D i m e n s i o n ” (2 0 2 3), d a r m o w a d o g r a n i a w i d i o g r a w y s t a w i a n a p o d c z a s e x p o z y c j i S e r p e n t i n e w 2 0 2 3 r o k u. N i e t a k b a r d z i e j z p o w o d u j e j t r e ś c i, a l e z a t o, w j a k w y r o z u m i a ł e p i y w t y m g a t u n k u z d o b y ł y u z n a n i e w g a m i n g u „ p l a y – t o – e a r n ” j a k z n a k r o z m a i t o ści k u l t u r a l n e j . G r a o f e r u j e g r a c z o m p r z e d s t a w i a j ą c y m F u n f u n ( j o r u b a „ b i a ł y ”) – h y b r y d o w e m u r o b o t y c z n o – o r g a n i c z n e m u, k t ó r y n a w i g u j e d y n a m i c z n i e z m i e n n y m o b c y m k r a j e m. Siedliska grzyb ó w i k a m i e n i z g r u p o w a n y c h t a k s a m o b r z w i a j ą i u p a d a j ą, j a k t a k w i e l e p o p – k u l t u r a l n y c h k r a j ó w d y s t o p i i, k t ó r e n a w i a z u j ą ą d o t a k i c h k r ó l e w s k i c h h o r r o r ó w j a k z m i e n i a j ą c y D N A „ m i g o t a n i e ” w f i l m i e A l e x a G a r l a n d a „ A n i h i l a c j a ” (2 0 1 8), m u t a c j e g r z e b i e n i n a w s e r i a l u (2 0 2 3 –) i g r z e (2 0 1 3) „ T h e L a s t o f U s ”, a t a k ż e p r z e s y k o w a n y d r i t e w g r a c h t a k i c h j a k „ E l d e n R i n g ” (2 0 2 2) i „ D e a t h S t r a n d i n g ” (2 0 1 9).

Źródło : www.bing.com