Blizzard anuluje BlizzCon 2024 oraz 2022. Counter-Strike wzmacnia się w USA. Wyzwania lig esportowych EU i USA. Amerykańskie teamy w CS:GO.

Blizzard Entertainment (producent Overwatch, World of Warcraft i innych) anulowa? tegoroczne BlizzCon, coroczne ?wi?to, na które przychodz? fani z ca?ego ?wiata, aby uczestniczy? w wydarzeniu w Anaheim, w Kalifornii. BlizzCon stopniowo traci swoj? atrakcyjno??, poniewa? Blizzard anulowa? wydarzenie w 2020, 2022 i teraz w 2024 roku. Z niepowodzeniem swoich lig esportowych, opó?nianiem wydania gier i dodatków oraz wr?cz anulowaniem obiecanych projektów, wydaje si?, ?e Activision Blizzard pog??bia przepa? z konsumentami.

Counter-Strike przyci?ga zainteresowanie systemem eliminacji otwartej

System otwartej eliminacji w Counter-Strike nadal przyci?ga tych, którzy s? zainteresowani rywalizacj? opart? na zas?ugach, która nie daje uprzywilejowanej pozycji dla graczy z zamkni?tych lig typu franchise. Nowe wej?cie ameryka?skich zespo?ów takich jak Boss, Carpe Diem, M80, NRG i Nouns Esports do rywalizacyjnego Counter-Strike podkre?la wytrwa?o?? gry i jej znaczenie dla tych, którzy szukaj? stabilnego ekosystemu rywalizacji, w którym ka?dy, kto wygrywa, jest wynagradzany.

„Wierzymy, ?e zespó? z Ameryki Pó?nocnej mo?e zrobi? szkod? na globalnej scenie Counter-Strike i chcemy to udowodni?”, powiedzia? prezes i za?o?yciel NRG Esports, Andy Miller, który niedawno powróci? do rywalizacji Counter-Strike. „W Stanach Zjednoczonych jest wielu zagorza?ych fanów Counter-Strike, a naszym celem w NRG jest zbudowanie superkonkurencyjnego zespo?u.”

Wyzwania stoj?ce przed dru?ynami pó?nocnoameryka?skimi

W pierwszym wyzwaniu Blicharz wskaza?, ?e Ameryka Pó?nocna to spo?eczno??, w której konsolowa rozrywka przewy?sza przychody i godziny gry na komputerach PC (chocia? mobile jest jeszcze wi?kszy). Counter-Strike ma zdolno?? pokonywania przeszkód konsolowych ze wzgl?du na swoj? g?ówn? mechanik?, powoln? gr? oraz koncentracj? na zespó?owym rozgrywaniu.

Drugim wyzwaniem przed którym stoimy jest niech?? sponsorów zwi?zana z zawarto?ci? i terminologi?. Counter-Strike to gra typu capture the flag, w której zespó? „kontrterrorystów” stara si? powstrzyma? „terrorystów” przed pod?o?eniem i zdetonowaniem bomby. Terminy te mog? nie spodoba? si? niektórym firmom poszukuj?cym partnerów lub sponsorów. Aviva tu przyrównuje sytuacj? tej gry do sytuacji, z któr? boryka?a si? UFC.

Poszukiwanie lokalnych graczy Counter-Strike

Counter-Strike zauwa?y? wyra?n? zmian? w sk?adach zespo?ów. Firma FaZe Clan, znana organizacja esportowa z Ameryki Pó?nocnej, jest najlepszym zespo?em na ?wiecie – a mimo to nie ma ani jednego gracza z Ameryki Pó?nocnej w sk?adzie. Blicharz podkre?la, ?e Counter-Strike w Ameryce Pó?nocnej naprawd? musi poprawi? jako?? meczów i rywalizacji.

Zapewne nie zdajesz sobie sprawy, ?e najwa?niejsz? rzecz?, która powinna wypromowa? Counter-Strike na obecn? aren?, jest lokalna rozgrywka. Tylko rywalizacja zza oceanu mo?e przyci?gn??? nowych fanów.

Źródło : www.bing.com